Loading...

För dig som jobbar i kommunen

För dig som jobbar i kommunen 2018-10-17T14:42:36+00:00

 

Varför samarbeta med oss på Amplexo

Amplexo förhåller sig alltid professionellt gentemot våra samarbetspartners. Våra boenden, både familjehem och resursboenden, skapar en trygg plattform för våra barn, ungdomar och familjer.

Målet med placeringen är att varje individ ska få hjälp att utveckla en ökad självkänsla, en stärkt identitet och en ökad förmåga till självständigt agerande. När dessa egenskaper stärks kan individen lättare tacka nej till utanförskap, droger och kriminalitet.

I vårt arbete utgår vi alltid ifrån de behov socialtjänsten har definierat. Vi är behjälpliga med kartläggning av behov och samarbetar kring genomförandeplan.

Vår bemötandepolicy

  • Omtanke: Omtanke, ödmjukhet och lyhördhet ska prägla alla mänskliga möten. Varje individ är unik. Alla agerar utifrån sin egen förmåga och alla kan lära sig.
  • Respekt: I allt arbete vi utför är respekt för individen ett grundläggande krav. Vi visar respekt för människors tankar och värderingar även om vi inte alltid har möjlighet att tillgodose önskemål eller delar deras värderingar.
  • Delaktighet: Varje individ har möjlighet att påverka sin livssituation så som den är nu och så hen vill att den ska vara i framtiden. Att vara delaktig innebär för den enskilda människan att beslut som rör hen inte fattas över hens huvud eller när hen inte är närvarande. Allas kapacitet ska synliggöras och tas till vara.

Amplexos gemensamma uppgift är att vara lyhörda för var och ens behov, att se hela människan och att se den situation hon befinner sig i.

Vi bemöter människor med omtanke och respekt och arbeta för delaktighet.

Vi menar att

  • Alla människor har lika värde
  • Alla människor har rätt att välja
  • Människan har rätt att påverka sin livssituation
  • Varje människa kan utvecklas
  • Varje människa är unik

Vår metod grundar sig i socialpsykologin och utgår ifrån varje enskild individ. Rent konkret arbetar vi enligt en modell som vi kallar Amplexo-trappan som är indelad i fyra steg och syftar till självständighet. Till varje steg kopplas olika verktyg som anpassas efter individen. Vi överför vår kunskap till våra familjehem för att de ska kunna vägleda den placerade på rätt sätt. Om det behövs skapar vi en familjestruktur kring den unge. Det är främst aktuellt när det handlar om unga vuxna som inte klarar av att anpassa sig efter en befintlig familjestruktur, åtminstone inte initialt.

Amplexo är specialiserade på att arbeta med ungdomar som kommer från institution och behöver slussas in i samhället. Vi har också stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga som behöver placeras på grund av egen problematik eller annans problematik.

Vi har ett etablerat samarbete med leg.psykolog och leg.psykoterapeut Axel Thorelli från Uppsala. Han har en mycket lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom både sluten- och öppenvård. Förutom möjligheten att nyttja Axels tjänster som psykolog har vi förmånen att handledas av honom i vårt arbete med  både familjer och barn.

Amplexos familjehemskonsulenter och ungdomskonsulenter har stor erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård och av arbete på HVB och inom SiS ungdomsvård och LVM.

Våra familjehem präglas av engagemang, nyfikenhet och sunt förnuft. Många av dem har erfarenhet av att arbeta med barn på ett eller annat sätt. Vi väljer att samarbeta med de familjehem som vi tror kan förbli en del av barnets liv under en lång tid framöver, även om placeringsbehovet skulle upphöra.

I vårt arbete med att finna lämpliga familjer utgår vi ifrån Socialstyrelsens dokument BRA-fam. Vi kräver registerutdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, försäkringskassan, kronofogden och socialregistret. Detta följs av djupintervjuer i flera steg enligt en modell som följer BBIC. Vi gör alltid hembesök och tar alltid referenser.

Vi utbildar våra familjehem i enlighet med Socialstyrelsens Ett hem att växa i – familjehemmets bok och har utbildade kursledare inom företaget. Vi följer upp varje placering noga, initialt en gång i veckan och dokumenterar i infosoc.

Vi ställer stora krav på våra familjer och deras lämplighet. Vi ställer också stora krav på oss själva. För oss är det viktigaste att de barn våra familjer tar hand om, mår bra, utvecklas och integreras. Därför arbetar vi för att bygga nätverk med aktörer som arbetar för det vi står för; omtanke, respekt och delaktighet.