Loading...

Familjehem

Familjehem 2018-10-17T14:44:39+00:00

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem tar ni emot ett barn eller en ungdom i ert hem för vård och fostran. Det kan vara under en längre eller en kortare tid beroende av barnets behov. Vi på Amplexo arbetar för att uppnå en långsiktighet i placeringen, om det inte är uppenbart att behovet är mer kortsiktigt. Syftet med detta är att minimera risken för uppbrott.

För de familjer som är intresserade av mer kortsiktiga uppdrag finns möjligheten att vara jourfamilj. Det innebär att ni med kort varsel kan ta emot ett barn under tiden vi tillsammans med socialtjänsten söker efter ett mer stadigvarande boende.

Socialstyrelsen lanserade under hösten informationskampanjen Min insats som handlar om hur det är att vara familjehem, jourhem och kontaktperson med mera. Syftet var bland annat att få fler att intressera sig för att ta hand om ett barn eller en ungdom på heltid eller några timmar ibland. Vill du läsa mer hittar du kampanjen här: https://mininsats.se/

Det finns flera faktorer som avgör vem som kan bli familjehem och/eller jourfamilj. Grunden är att ni ska kunna erbjuda ett hem i en vanlig familj med en eller två trygga vuxna där ett barn kan få växa och utvecklas under goda och stabila förhållanden.

Eftersom alla barn är unika har de också olika behov vad det gäller en familj. På samma sätt har olika familjer olika styrkor. Vi försöker att alltid arbeta med  matchning i våra placeringar för att rätt barn ska hamna hos rätt familj.

Vi vet att våra familjehem har många frågor och funderingar både innan och under en placering. Vilka skäl ni än har till att vilja bli familjehem är det viktigt att ni tar er tid att fundera och reflektera, hela familjen tillsammans. Att ta hänsyn till de egna barnen är viktigt! Forskningen visar att motiven spelar en roll när det gäller hur väl ett familjehem lyckas med sitt uppdrag, även om det naturligtvis finns andra faktorer som också spelar in.

Amplexo erbjuder stöd, utbildning och vägledning inför och under uppdraget som familjehem.

Vad är konsulentstödd familjehemsvård?

Konsulentstödd familjehemsvård är när privata verksamheter som Amplexo rekryterar, utreder och arbetar med råd och stöd till familjehem och de placerade barnen. Amplexo arbetar på uppdrag av kommunens socialtjänst. Det är socialtjänsten som placerar barnet medan det är vi från Amplexo som har den kontinuerliga och uppföljande kontakten med dig som familjehem. Vi erbjuder utbildning, handledning, stöd i olika kontakter, jour och beredskap. Våra familjehemskonsulenter besöker er regelbundet och har både adekvat utbildning samt lång erfarenhet av socialt arbete. Vi bidrar med en högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald.

Hur går det till?

När en familj anmäler intresse för att bli familjehem skickar vi ett brev med information om vilka steg som kommer att genomföras innan en placering är möjlig. Det första som behöver göras är att beställa olika registerutdrag. Information om vart ni vänder er finns i brevet. Dessutom bifogar vi ett förfrågningsunderlag som vi vill att ni fyller i och skickar till oss tillsammans med utdragen. När vi har fått alla papper från er gör vi en första bedömning av er möjlighet att bli familjehem.

Om vi i detta första skede inte finner några hinder för att ni ska kunna bli familjehem kontaktar vi er för att göra en intervju. Denna görs oftast hemma hos er för att vi ska kunna bedöma om era boendeförhållanden medger att ni tar emot ett barn eller fler. I några fall går vi också vidare och gör en djupintervju som heter Kälvesten-intervjun.

När utredningen är komplett och vi finner det möjligt för er att bli familjehem kommer vi att presentera er utredning för socialtjänsten. Detta för att det ytterst är socialtjänsten som avgör huruvida en placering är möjlig eller inte. Först efter det att deras bedömning är färdig kan placeringen genomföras, under förutsättning att det finns ett barn att matcha till just er familj. I de allra flesta fall vill också socialtjänsten komplettera vår utredning med egna frågor och ett eget hembesök innan placeringen kan genomföras.

Det kan låta som många steg att gå igenom, och i viss mån är det också det. Det är för  att vi alla strävar efter att en placering ska bli så bra som möjligt. Hur lång tid det tar är mycket olika, men räkna med att det tar minst en månad, ibland fler. Vi finns tillgängliga under hela processen för att svara på dina frågor och funderingar.

Familjehemsutbildning

Amplexo kräver att alla våra familjehem går Socialstyrelsens utbildning Ett hem att växa i – familjehemmets bok. Vi ger utbildningen löpande och det finns också möjlighet för dig som funderar på att bli familjehem att vara med. Utbildningen erbjuder många svar på de funderingar du kan ha som blivande familjehem. Läs mer om den utbildningen här Här finns mer information från socialstyrelsen om familjehemsvård och utbildningsmaterial. http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/placeradebarnochunga

Kontakta oss för mer information