Loading...
Om oss 2018-04-13T12:18:48+00:00
2018-04-13T12:09:51+00:00

AMPLEXO

Amplexo arbetar utifrån omtanke, respekt och delaktighet. Vi använder beprövade och evidensbaserade metoder som syftar till att de barn och unga som bor i våra familjer får adekvat stöd till utveckling, att de känner sig som en del i familjen och som en del i ett större sammanhang. I våra familjehem utvecklar vi kunskapen om MI och allians.

2018-04-13T12:11:31+00:00

AMPLEXO BO

Amplexo Bo skapar en stabil grund för självförsörjning och självständighet i ett liv fritt från droger och kriminalitet. Amplexo Bo bygger på en tydlig struktur och förutsägbarhet. Vi arbetar med coachning, MI ÅP och Kriminalitet som livsstil. Sysselsättning som praktik och/eller studier och ökad förståelse för både ekonomi och samhället i stort.

Våra metoder syftar till förändring

Så som du ser mig, sådan blir jag

Amplexo gör alltid en noggrann kartläggning av våra familjehem. Vi arbetar utifrån BRA-fam och ett förfrågningsunderlag som baserar sig på BBIC-modellen.

Vi kräver alltid registerutdrag och tar referenser. Amplexo utbildar familjehem i Socialstyrelsens dokument Ett hem att växa i – Familjehemmets bok och vi har utbildade kursledare i företaget.

Vår personal har relevant utbildning och tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar som är i behov av samhällets
stöd.
Vi värdesätter goda samarbeten med andra aktörer.

En strukturerad vardag

Terapeutisk allians

För att uppnå en trygg anknytning till familjehemmet arbetar vi med att skapa en allians – det som i terapin brukar kallas terapeutisk allians. Vi på Amplexo utgår ifrån den forskning som visar att terapeutisk allians (det vill säga samverkan mellan barnet/ungdomen och den vuxne) ses som den enskilt viktigaste faktorn för att en positiv förändring ska kunna ske. Omsatt i vår familjehemsverksamhet betyder detta att den enskilt viktigaste faktorn för att vi ska nå framgång med en familjehemsplacering är att det finns en tillitsfull relation mellan familjehemmet och barnet/ungdomen.
Vi på Amplexo har utvecklade metoder för hur vi gemensamt arbetar för att skapa allians och därmed tillit. En tillit som är långt ifrån självklar.

För oss är förtroende och tillit grundläggande för att barn och unga ska känna sig förstådda och respekterade. Det är också grundläggande för närståendes möjlighet att delta i arbetet som ska bryta destruktiva mönster.

Dygnet-runt-perspektiv

Amplexo hjälper ungdomarna att fylla dagarna ur ett dygnet-runt-perspektiv genom de program som familjehemmen ar
betar efter tillsammans med familjens konsulent. För oss innebär ett dygnet-runt-perspektiv att de barn och unga som bor i våra familjehem upplever att de har en utvecklande vardag som planeras utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Motiverande samtal

Vi vet utifrån forskning att ett dygnet-runt-perspektiv ska innefatta motiverande samtal för att vara effektivt. Våra konsulenter är utbildade inom MI och överför denna kunskap till våra familjehem för att även de ska kunna föra strukturerade samtal med barnet/ungdomen.

Noggrann kartläggning ger framgång

För att våra metoder ska fungera krävs det att vi samtidigt gör en kartläggning av de behov som varje individ har. Detta görs utifrån Maslows behovstrappa vilken på ett bra sätt samverkar med vårt arbete att bygga allians och att skapa en utvecklande vardag.
Initialt gör vi alltid en kartläggning av klientens fysiologi. Vi ser det som ett basbehov. I grund och botten handlar det om mat, dryck och sömn. Vi coachar den unge till bättre fysik, bättre sömn och en aktiv fritid.

När de fysiologiska behoven är tillgodosedda börjar vi arbetet mot säkerhet och trygghet. Vi strävar efter att skapa en stabil vardag, rutiner och enklare regler att förhålla sig till. Det minskar känslan av exempelvis ångest eller rädsla.
Först när vi har uppnått detta börjar vi titta närmare på den unges gemenskap så som familj, vänner och kärleksrelationer. Vårt mål är att alla unga ska känna att de är del av någonting större än sig själva. När den unge känner detta väcks också ett behov av uppskattning och utifrån det kan vi bygga upp en inre självkänsla. När vi tillsammans med barnet/ungdomen börjat bygga upp den unges självkänsla och självförtroende riktar vi målen mot självförverkligande, till exempel att förstå och nyttja sina resurser och sin potential i vardagen.

 

Nyfiken på att vara familjehem?

Amplexo erbjuder:

 • Konsulentstödda familjehem
 • Kvalificerade familjehemskonsulenter med relevant utbildning, bland annat socialpedagog och ungdomscoach
 • Jourfamiljer
 • Umgängesperson och dokumentation
 • Stödlägenheter/resursboende
 • Utsluss från institution
 • Etablerat samarbete med leg. psykolog och leg. psykoterapeut
 • Utbildade kursledare i Familjehemmets bok – Ett hem att växa i samt interna och externa utbildningar.
 • Djupgående presentationer av våra familjehem med grund i BRA-fam och BBIC samt relevanta registerutdrag.
 • Månadsrapportering genom infosoc.
 • Genomförandeplaner.

Interna utbildningar inom:

 • Samtalsteknik
 • Bemötande
 • Dysfunktionella förhållanden
 • Konflikthantering
 • Migrationsprocessen
 • Delmål/målsättningsbehov
 • Samspel – skapa allians
 • BBIC
 • MI
 • ART
 • Återfallsprevention
 • KRIM
Anmäl intresse bli familjehem
Läs mer om att vara familjehem